Carenholm

Den viktiga styrelsen

Publicerad: 2012-10-28

I professionalisering av arkitektföretagandet har styrelsen och styrelsearbetet en nyckelroll. Arkitektföretagen är, med mycket få undantag, direkt ägarledda. Det betyder oftast att ägarna bär upp ett flertal olika roller samtidigt. Förutom att vara just ägare av bolaget utgör de oftast också styrelse och någon av delägarna är VD. Inte sällan cirkulerar uppdraget som VD mellan delägarna.

Det blir lätt så att dessa olika roller går in i varandra utan att man i den praktiska styrningen och ledningen av bolaget gör riktigt klart för sig var den ena rollen slutar och den andra börjar. Det kan leda till att ägarfrågor, styrelsefrågor och exekutiva frågor som är företagsledningens ansvar blandas ihop och inte hanteras skilt från varandra på det sätt som bolagslagstiftningen förutsätter.

Lagstiftningen tilldelar nämligen ägarna, styrelsen och VD inte bara olika roller utan också olika ansvar. Faran med att frågorna blandas ihop är att det aldrig blir riktigt klart hur ansvaret för verksamheten är fördelat. Man kan konstatera att det är särskilt vanligt att styrelsens ledamöter och styrelseordföranden inte har klart för sig vilket ansvar de har enligt lagstiftningen.

Direkta ägarfrågor ska hanteras på ägarmöten och styrelsen, som ju ägarna överlämnar driften av företaget till, ska normalt agera utifrån ett ägardirektiv där ägarna beskriver vad man vill med sitt ägande och vilka intentioner man har med företaget. Styrelsen ska tolka och omsätta detta direktiv i affärs- och verksamhetsmål för företaget och i sin tur ge direktiv och stöd till VD för att VD ska kunna omsätta mål och strategier i den dagliga verksamheten. Så tänker sig lagstiftaren roll- och ansvarsfördelningen i bolaget.

I många arkitektföretag är styrelsen fortfarande en proformastyrelse och inte en drivande, framåt- och överblickande styrelse sammansatt av de olika kompetenser som normalt behövs för att greppa hela det perspektiv av frågeställningar som styrelsen behöver hantera. Styrelsen ska ha den bredd och den kompetens som behövs för att kunna bedöma långsiktig utveckling och därmed ge stöd till företagsledningens dagliga skötsel av bolaget.

Positivt är dock att det blivit allt vanligare att även något mindre arkitektföretag tar in extern kompetens i sina styrelser, oftast då en styrelseordförande med ekonomibakgrund, mer sällan med en marknads- eller entreprenörskompetens. De minsta arkitektföretagen som vill bredda sin kompetens har alternativet att i stället för att utöka styrelsen inrätta ett advisory board, ett bollplanks- och diskussionsorgan som återkommande träffar ägarna och medverkar till att lyfta och bredda perspektiven.

Insikten har ökat om att utveckling och förändringstakt på den marknad där arkitektföretaget verkar kräver ett aktivt styrelsearbete och att styrelsen får den roll som styrorgan som lagstiftaren avsett - en uppgift som inte ska sammanblandas med ägarnas och företagsledningens/VDs roll. Inte minst när det gäller affärsplanering och i formulering och genomförande av affärsstrategierna i företaget måste de olika rollerna med medföljande ansvar tydliggöras.

I våras genomförde jag tillsammans med Thomas Nielsen, en av landets ledande styrelseutbildare, och Johan Sköld, entreprenör med inriktning på utveckling av tjänsteföretag, en för arkitektföretag skräddarsydd tvådagarsutbildning, helt inriktad på arkitektföretagets specifika situation, roll och marknad. Sexton delägare och VDar i medelstora arkitektföretag deltog och gav kursen mycket goda betyg.

Nu kommer kursen åter, i början av februari 2013. Läs programmet här och tillhör du målgruppen för kursen, ägare och/eller VD i arkitektföretag, är du välkommen med din anmälan till en utbildning som kan ge en viktig pusselbit till professionaliseringen av ditt arkitektföretagande.

Staffan Carenholm